Pongsathorn


แผนการสอนงานส่งกำลังรถยนต์

 


แผนการสอน  

ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ของสำนักงานการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  เครื่องกล

 

 

 

    รหัส   2101 1002     

วิชา  งานส่งกำลังรถยนต์ 

 

 

 
เรียบเรียงโดย

นายพงศธร  คงยอด

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

 


คำนำ 

            แผนการสอนฉบับนี้  เป็นเอกสารประกอบการสอน  รหัส  2101 – 1002  วิชา งานส่งกำลังรถยนต์ 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )  พุทธศักราช  2545  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล
ผู้จัดทำได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของครู – อาจารย์  ผู้สอนรายวิชา  งานส่งกำลังรถยนต์  โดยเนื้อหาในแผนการสอนประกอบด้วย 
จุดประสงค์รายวิชา  คำอธิบายรายวิชารายการสอนต่อภาคเรียน และเนื้อหาสาระของรายวิชาการจำแนกตามหน่วยการสอนตลอดจนจุดประสงค์ทั่วไป   และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   ของแต่ละหน่วยการเรียน  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน   และนักเรียน นักศึกษา สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน  รวมทั้งการประเมินผลในแต่ละหน่วยการสอน

                ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนการสอนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู – อาจารย์  ผู้สอนวิชา  งานส่งกำลังรถยนต์  และผู้สนใจได้นำไปใช้เป็นคู่มือหรือเป็นแนวทางประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร

 

 

                                                             นายพงศธร  คงยอด

                                                             ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

                                                       แผนการสอนรายวิชา

                        รหัส  2101 – 1002    วิชา  งานส่งกำลังรถยนต์

                        ระดับชั้น  ปวช.   สาขาวิชา  เครื่องกล  สาขางาน  ยานยนต์

                                          จำนวน  3  หน่วยกิต   6  คาบ / สัปดาห์

 

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้าง  ส่วนประกอบ และหน้าที่การทำงานของคลัตช์   เกียร์    ข้อต่อ  เพลากลาง  เฟืองท้าย  และเพลาขับล้อ
    1. เพื่อให้มีความสามารถในการถอดประกอบตรวจสอบสภาพคลัตช์  เกียร์ 
      ข้อต่อ  เพลากลาง  เฟืองท้าย  และเพลาขับล้อ
    2. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน  รับผิดชอบประณีต  รอบคอบ  ตรงต่อเวลา  สะอาดปลอดภัย  และรักษาสภาพแวดล้อม

 

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบ  หน้าที่การทำงาน  และถอดประกอบตรวจสภาพของคลัตช์  เกียร์  ข้อต่อ  เพลากลาง  เฟืองท้าย  และเพลาขับล้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              หน่วยการสอน

   รหัส  2101 – 1002    วิชา  งานส่งกำลังรถยนต์

                              จำนวน  3  หน่วยกิต   6  คาบ / สัปดาห์

  หน่วยที่ 

  ชื่อหน่วย 

     จำนวนคาบ

 ทฤษฎี 

 ปฏิบัติ 

 

1.

 2.

3.

4.

 
5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบส่งกำลังรถยนต์

หน้าที่และหลักการทำงานของคลัตช์รถยนต์

โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์ธรรมดา

กลไกเข้าเกียร์และหลักการทำงานของเกียร์แบบธรรมดา

กระปุกเกียร์อัตโนมัติ

เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

เพลาขับล้อหน้ารถยนต์

เฟืองท้าย

เพลาท้าย

การบำรุงรักษาและการแก้ไขข้อขัดข้องของระบบส่งกำลังรถยนต์

  

2

2

2

 2


2

2

2

2

2

 2

  

10

10

10

 20


10

10

-

10

10

 10

 

                                           รวม

 20

  100

 

 

 

หน่วยการสอนทฤษฎีต่อภาคเรียน 

และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ชื่อหน่วย / หัวข้อเรื่อง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที่ 1   โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบส่งกำลังรถยนต์

1.1  โครงสร้างและหน้าที่ส่วนประกอบของระบบส่ง กำลังรถยนต์

1.2  ประเภทของการขับเคลื่อนรถยนต์

 
1.3  หน้าที่ของคลัตช์รถยนต์

1.4  หน้าที่ของกระปุกเกียร์รถยนต์

 
1.5  หน้าที่ของข้อต่อและเพลากลางรถยนต์


1.6      หน้าที่ของเพลาท้ายและเฟืองท้าย

 

หน่วยที่  2   หน้าที่และหลักการทำงานของคลัตช์รถยนต์

2.1 โครงสร้างของคลัตช์รถยนต์


2.2 หน้าที่ของคลัตช์รถยนต์

2.3  ส่วนประกอบของคลัตช์รถยนต์


2.4  อุปกรณ์กลไกควบคุมการทำงานของคลัตช์รถยนต์

หลังจากศึกษาจบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ

 
1.1  บอกชื่อโครงสร้างและหน้าที่ส่วนประกอบของระบบส่งกำลังรถยนต์ได้ถูกต้อง

1.2  บอกประเภทของการขับเคลื่อนรถยนต์ได้ถูกต้อง

1.3  บอกหน้าที่ของคลัตช์รถยนต์ได้ถูกต้อง

1.4  บอกหน้าที่ของกระปุกเกียร์รถยนต์ได้ถูกต้อง

1.5  บอกหน้าที่ของข้อต่อและเพลากลางรถยนต์ได้ถูกต้อง

1.6  บอกหน้าที่ของเพลาท้ายและเฟืองท้ายได้ถูกต้อง

 
หลังจากศึกษาจบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ

 
2.1 บอกโครงสร้างของคลัตช์รถยนต์ได้ถูกต้อง

2.2  บอกหน้าที่ของคลัตช์รถยนต์ได้ถูกต้อง

2.3  บอกส่วนประกอบของคลัตช์รถยนต์ได้ถูกต้อง

2.4  อธิบายอุปกรณ์กลไกควบคุมการทำงานของคลัตช์รถยนต์ได้ถูกต้อง

 

 

 

 

ชื่อหน่วย / หัวข้อเรื่อง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที่ 3  โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์ธรรมดา

3.1  โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์ธรรมดา

3.2  หน้าที่ของเกียร์รถยนต์

3.3  ชนิดของกระปุกเกียร์ที่ใช้สำหรับยานยนต์

3.4  โครงสร้างและส่วนประกอบของกระปุกเกียร์ซิงโครเมท

 

หน่วยที่  4 กลไกเข้าเกียร์และหลักการทำงานของเกียร์แบบธรรมดา

4.1  ชนิดของกลไกลการเข้าเกียร์

4.2  หลักการทำงานของการเข้าเกียร์แบบชิงโครไนเซอร์

4.3  หลักการทำงานของเกียร์ชิงโครเมช

 

 หน่วยที่  5  กระปุกเกียร์อัตโนมัติ

5.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์อัตโนมัติ

5.2  ความหมายของตัวอักษรแสดงตำแหน่งของเกียร์

5.3   หน้าที่ส่วนประกอบของเกียร์อัตโนมัติ

 หลังจากศึกษาจบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ

 
3.1  บอกชื่อโครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์ธรรมดาได้ถูกต้อง

3.2  บอกหน้าที่ของเกียร์รถยนต์ได้ถูกต้อง

3.3  บอกชนิดของกระปุกเกียร์ที่ใช้สำหรับยานยนต์ได้ถูกต้อง

3.4  บอกชื่อโครงสร้างและส่วนประกอบของกระปุกเกียร์ซิงโครเมทได้ถูกต้อง

 

 หลังจากศึกษาจบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ

4.1  บอกชนิดของกลไกลการเข้าเกียร์ได้ถูกต้อง

4.2  อธิบายหลักการทำงานของการเข้าเกียร์แบบชิงโครไนเซอร์ได้ถูกต้อง

4.3   อธิบายหลักการทำงานของเกียร์ชิงโครเมชได้ถูกต้อง


หลังจากศึกษาจบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ

5.1  บอกโครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์อัตโนมัติได้ถูกต้อง

5.2  บอกความหมายของตัวอักษรแสดงตำแหน่งของเกียร์ได้ถูกต้อง

5.3  บอกหน้าที่ส่วนประกอบของเกียร์อัตโนมัติได้ถูกต้อง

 

 

ชื่อหน่วย / หัวข้อเรื่อง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที่  6  เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

6.1   หน้าที่ของเพลากลาง


6.2   ชนิดของข้อต่อเพลากลาง


6.3   หน้าที่ของข้อต่อเพลากลางชนิดต่าง ๆ


6.4   ชนิดและหน้าที่ของข้อต่ออ่อน


6.5   ส่วนประกอบและหน้าที่ของข้อต่อเลื่อน

 

 

หน่วยที่   เพลาขับล้อหน้ารถยนต์

7.1  โครงสร้างของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์


7.2   หน้าที่ของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

 
7.3   ชนิดของข้อต่อความเร็วคงที่

 
7.4  ลักษณะของข้อต่อแบบความเร็วคงที่


7.5  ส่วนประกอบของข้อต่อแบบความเร็วคงที่

7.6  การตรวจสภาพของข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่

หลังจากศึกษาจบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ


6.1  บอกชื่อและหน้าที่ของเพลากลางได้ถูกต้อง

6.2  บอกชนิดของข้อต่อเพลากลางได้ถูกต้อง

6.3  บอกหน้าที่ของข้อต่อเพลากลางชนิดต่าง ๆได้ถูกต้อง

6.4   อธิบายชนิดและหน้าที่ของข้อต่ออ่อนได้ถูกต้อง

6.5   บอกชื่อส่วนประกอบและหน้าที่ของข้อต่อเลื่อนได้ถูกต้อง

 

หลังจากศึกษาจบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ

7.1  บอกชื่อโครงสร้างของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ได้ถูกต้อง

7.2  บอกหน้าที่ของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ได้ถูกต้อง

7.3  บอกชนิดของข้อต่อความเร็วคงที่ได้ถูกต้อง

7.4   อธิบายลักษณะของข้อต่อแบบความเร็วคงที่ได้ถูกต้อง

7.5  บอกส่วนประกอบของข้อต่อแบบความเร็วคงที่ได้ถูกต้อง

7.6   อธิบายการตรวจสภาพของข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ได้ถูกต้อง

 

 

ชื่อหน่วย / หัวข้อเรื่อง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่   เฟืองท้าย

8.1  โครงสร้างส่วนประกอบของเฟืองท้าย


8.2  หน้าที่ของเฟืองท้าย

8.3  หน้าที่และหลักการทำงานของเกียร์สุดท้าย

8.4  โครงสร้างของเกียร์สุดท้าย


8.5  โครงสร้างของเฟืองทด

8.6  หลักการของเฟืองท้าย


8.7  หลักการทำงานของเฟืองท้าย

 
8.8  ระยะฟรีโหลดและแรงเบียดข้าง

 
8.9  การบำรุงรักษาเฟืองท้ายรถยนต์

 

 

หน่วยที่    เพลาท้าย

9.1  โครงสร้างของเพลาท้ายรถยนต์


9.2  หน้าที่ของเพลาท้ายรถยนต์


9.3  ชนิดและหน้าที่ของเพลาท้ายรถยนต์


9.4  วิธีการปรับตั้งระยะฟรีเพลาท้ายรถยนต์

 

 

หลังจากศึกษาจบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ

8.1  บอกโครงสร้างส่วนประกอบของเฟืองท้ายได้ถูกต้อง

8.2  บอกหน้าที่ของเฟืองท้ายได้ถูกต้อง

8.3  อธิบายหน้าที่และหลักการทำงานของเกียร์สุดท้ายได้ถูกต้อง

8.4  บอกโครงสร้างของเกียร์สุดท้ายได้ถูกต้อง

8.5  บอกโครงสร้างของเฟืองทดได้ถูกต้อง

8.6  อธิบายหลักการของเฟืองท้ายได้ถูกต้อง

8.7  อธิบายหลักการทำงานของเฟืองท้ายได้ถูกต้อง

8.8  อธิบายระยะฟรีโหลดและแรงเบียดข้างได้ถูกต้อง

8.9  อธิบายการบำรุงรักษาเฟืองท้ายรถยนต์ได้ถูกต้อง

 

     
หลังจากศึกษาจบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ

9.1  บอกโครงสร้างของเพลาท้ายรถยนต์ได้ถูกต้อง

9.2  บอกหน้าที่ของเพลาท้ายรถยนต์ได้ถูกต้อง

9.3  บอกชนิดและหน้าที่ของเพลาท้ายรถยนต์ได้ถูกต้อง

9.4  อธิบายวิธีการปรับตั้งระยะฟรีเพลาท้ายรถยนต์ได้ถูกต้อง

 

 

ชื่อหน่วย / หัวข้อเรื่อง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยที่  10   การบำรุงรักษาและการแก้ไขข้อขัดข้อง ความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์

10.1  การบำรุงรักษาและการ 

 
10.2  ตรวจสอบคลัตช์รถยนต์

 
10.3  การวินิจฉัยข้อขัดข้องของคลัตช์รถยนต์

10.4  การปรับตั้งขาคลัตช์และระยะฟรี

 
10.5  การวินิจฉัยข้อขัดข้องของกระปุกเกียร์ธรรมดา

10.6  การบริการกระปุกเกียร์ธรรมดา

 
10.7  การหาสาเหตุและการแก้ไขข้อขัดข้องของกระปุกเกียร์อัตโนมัติ

10.8  การบำรุงรักษาเฟืองท้ายรถยนต์

 

    หลังจากศึกษาจบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ

 

 10.1  บอกความสำคัญของการบำรุงรักษา  ระบบส่งกำลังรถยนต์ได้ถูกต้อง

10.2  อธิบายการบำรุงรักษาและการตรวจสอบคลัตช์รถยนต์ได้ถูกต้อง

10.3  อธิบายการวินิจฉัยข้อขัดข้องของคลัตช์รถยนต์ได้ถูกต้อง

10.4  อธิบายการปรับตั้งขาคลัตช์และระยะฟรีได้ถูกต้อง

10.5  อธิบายการวินิจฉัยข้อขัดข้องของกระปุกเกียร์ธรรมดาได้ถูกต้อง

10.6  อธิบายการบริการกระปุกเกียร์ธรรมดาได้ถูกต้อง

10.7  อธิบายการหาสาเหตุและการแก้ไขข้อขัดข้องของกระปุกเกียร์อัตโนมัติได้ถูกต้อง

10.8  อธิบายการบำรุงรักษาเฟืองท้ายรถยนต์ได้ถูกต้อง

 

รายการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  วิชา  งานส่งกำลังรถยนต์

จำแนกตามหน่วย  และหัวข้อเรื่องที่สอนต่อภาคเรียน ( 140 คาบ )

     หน่วยที่

    หัวข้อเรื่อง / รายการสอน ( ทฤษฎีและปฏิบัติ )

   จำนวนคาบ

1.

 

 โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบส่งกำลังรถยนต์

1.1  โครงสร้างและหน้าที่ส่วนประกอบของระบบ

ส่งกำลังรถยนต์

1.2  ประเภทของการขับเคลื่อนรถยนต์

              1.2.1  ระบบการขับเคลื่อนล้อหลัง

              1.2.2  ระบบการขับเคลื่อนล้อหน้า

              1.2.3  ระบบการขับเคลื่อน  4  ล้อ

1.3  หน้าที่ของคลัตช์รถยนต์

1.4  หน้าที่ของกระปุกเกียร์รถยนต์

1.5  หน้าที่ของข้อต่อและเพลากลางรถยนต์

              1.5.1  ข้อต่อเลื่อน

              1.5.2  ข้อต่ออ่อน

              1.5.3  เพลากลางรถยนต์

1.6      หน้าที่ของเพลาท้ายและเฟืองท้าย

              1.6.1  เพลาท้าย

              1.6.2  เพลาขับล้อหน้า

              1.6.3  เฟืองท้าย

ใบงานที่  1  การถอดประกอบชุดคลัตช์จากเครื่องยนต์

ใบงานที่  2  การถอดประกอบชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์ตัวบน

ใบงานที่  3  การถอดประกอบชิ้นส่วนปั๊มคลัตช์ตัวล่าง

12

2.

 

 

 

 

หน้าที่และหลักการทำงานของคลัตช์รถยนต์

2.1  โครงสร้างของคลัตช์รถยนต์

2.2  หน้าที่ของคลัตช์รถยนต์

2.3  ส่วนประกอบของคลัตช์รถยนต์

              2.3.1  ล้อช่วยแรง

12

 

       หน่วยที่

     หัวข้อเรื่อง / รายการสอน ( ทฤษฎีและปฏิบัติ )

    จำนวนคาบ

 

 

              2.3.2  แผ่นคลัตช์

              2.3.3  ลูกปืนกดคลัตช์

              2.3.4  ชุดกดแผ่นคลัตช์

              2.3.5  ปั๊มคลัตช์ตัวบน

              2.3.6  ปั๊มคลัตช์ตัวล่าง

2.4   อุปกรณ์กลไกควบคุมการทำงานของคลัตช์รถยนต์

              2.4.1  การควบคุมคลัตช์แบบกลไก

              2.4.2  การควบคุมคลัตช์แบบใช้สาย

              2.4.3  การควบคุมคลัตช์แบบใช้น้ำมัน         

ใบงานที่  4  การตรวจปรับชดคลัตช์รถยนต์

ใบงานที่  5  การไล่ลมในระบบคลัตช์น้ำมัน

 

 

3.

 

 

 

 

 

โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์ธรรมดา

3.1  โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์ธรรมดา

3.2   หน้าที่ของเกียร์รถยนต์

3.3  ชนิดของกระปุกเกียร์ที่ใช้สำหรับยานยนต์

               แบบสไลดิ้ง

               แบบชิงโครเมท

               โอเวอร์ไดรว์

               เกียร์อัตโนมัติ

3.4  โครงสร้างและส่วนประกอบของกระปุกเกียร์ซิงโครเมท

               3.4.1  เสื้อเกียร์

               3.4.2  เพลา

               3.4.3  ประเภทของเฟืองในกระปุกเกียร์

               3.4.4  ลูกปืน

               3.4.5  ซิงโครไนเซอร์

ใบงานที่  6  การถอดประกอบกระปุกเกียร์จากรถยนต์

ใบงานที่  7  การถอดประกอบชุดเกียร์มือจากรถยนต์

12

 

 

     หน่วยที่

หัวข้อเรื่อง / รายการสอน ( ทฤษฎีและปฏิบัติ )

    จำนวนคาบ

 

4.

 

 

กลไกเข้าเกียร์และหลักการทำงานของเกียร์แบบธรรมดา

4.1      ชนิดของกลไกลการเข้าเกียร์

              4.1.1     เกียร์กระปุก

              4.1.2     เกียร์พวงมาลัย

              4.1.3     เกียร์แบบซุปเปอร์ชิฟท์

4.2  หลักการทำงานของการเข้าเกียร์แบบชิงโครไนเซอร์

4.3  หลักการทำงานของเกียร์ชิงโครเมช

ใบงานที่  8  การถอดชิ้นส่วนของกระปุกเกียร์แบบ 5 ความเร็ว

ใบงานที่  9  การประกอบชิ้นส่วนกระปุกเกียร์แบบ 5 ความเร็ว

 

 

22

 

5.

 

 

กระปุกเกียร์อัตโนมัติ

5.1  โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์อัตโนมัติ

5.2  ความหมายของตัวอักษรแสดงตำแหน่งของเกียร์

5.3  หน้าที่ส่วนประกอบของเกียร์อัตโนมัติ

             5.3.1   ทอร์กคอนเวอร์เตอร์

             5.3.2   หน่วยเพลนเนตตารี่

             5.3.3   ระบบควบคุมไฮดรอลิกส์

             5.3.4   ก้านต่อคันเกียร์

             5.3.5   หน่วยชุดขับสุดท้าย

ใบงานที่  10  การถอดประกอบกระปุกเกียร์รถยนต์แบบ

เสื้อเกียร์เป็น  2  ข้าง  ประกบกัน

ใบงานที่  11  การถอดประกอบและบริการเกียร์รถ

บรรทุกหนัก

 

 

12

 

      หน่วยที่

หัวข้อเรื่อง / รายการสอน ( ทฤษฎีและปฏิบัติ )

    จำนวนคาบ

6.

 

เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง

6.1  โครงสร้างของเพลากลาง

6.2  ชนิดของเพลากลาง

6.3   หน้าที่ของเพลากลาง

6.4   ข้อต่ออ่อน

6.5   ชนิดและหน้าที่ของข้อต่ออ่อน

             6.5.1 ข้อต่ออ่อนแบบกากบาทหรือแบบถ้วยลูกปืนแข็ง

             6.5.2 ข้อต่ออ่อนแบบสลักกับลูกกลิ้ง

             6.5.3 ข้อต่ออ่อนแบบยางหรือผ้าใบ

             6.5.4 ข้อต่ออ่อนแบบใช้กับความเร็วคงที่

             6.5.5 ส่วนประกอบและหน้าที่ของข้อต่อเลื่อน

ใบงานที่  12  การถอดประกอบเพลากลางรถยนต์

ใบงานที่  13  การถอดประกอบข้อต่ออ่อนและลูกปืนรอง

รับ
เพลากลาง

ใบงานที่  14  การบริการข้อต่อกากบาทรถบรรทุกหนัก

 

12

7.

 

เพลาขับล้อหน้ารถยนต์

7.1  โครงสร้างของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

7.2   หน้าที่ของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

7.3   ชนิดของข้อต่อความเร็วคงที่

              7.3.1  ข้อต่อแบบไทปอต

              7.3.2  ข้อต่อแบบเบอร์ฟิล

7.4   ลักษณะของข้อต่อแบบความเร็วคงที่

7.5   ส่วนประกอบของข้อต่อแบบความเร็วคงที่

7.6   การตรวจสภาพของข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่

 

 

2

 

 

 

     หน่วยที่

 หัวข้อเรื่อง / รายการสอน ( ทฤษฎีและปฏิบัติ )

   จำนวนคาบ

8.

 

เฟืองท้าย

8.1  โครงสร้างส่วนประกอบของเฟืองท้าย

              8.1.1     เสื้อเพลา

              8.1.2     เฟืองวงแหวนและเฟืองขับ

8.2  หน้าที่ของเฟืองท้าย

8.3  หน้าที่และหลักการทำงานของเกียร์สุดท้าย

8.4  โครงสร้างของเกียร์สุดท้าย

              8.4.1     เฟืองเดือยหมูหรือเฟืองขับ

              8.4.2     เฟืองบายศรีหรือเฟืองวงแหวน

              8.4.3     เฟืองทด

              8.4.4    เรือนเฟืองท้าย

8.5  โครงสร้างของเฟืองทด

8.6  หลักการของเฟืองท้าย

8.7  หลักการทำงานของเฟืองท้าย

8.8  ระยะฟรีโหลดและแรงเบียดข้าง

8.9  การบำรุงรักษาเฟืองท้ายรถยนต์

ใบงานที่  18  การถอดประกอบเฟืองท้ายจากเสื้อเพลา

ใบงานที่  19  การถอดประกอบชิ้นส่วนของชุดเฟือง

ท้ายรถยนต์

12

9.

 

เพลาท้าย

9.1   โครงสร้างของเพลาท้ายรถยนต์

9.2   หน้าที่ของเพลาท้ายรถยนต์

9.3   ชนิดและหน้าที่ของเพลาท้ายรถยนต์

              9.3.1   เพลาจม

              9.3.2   เพลากึ่งลอย

              9.3.3   เพลาลอยสามในสี่ส่วน

              9.3.4   เพลาลอย

12

 

 

     หน่วยที่

หัวข้อเรื่อง / รายการสอน ( ทฤษฎีและปฏิบัติ )

  จำนวนคาบ

 

 

 

9.4  วิธีการปรับตั้งระยะฟรีเพลาท้ายรถยนต์

ใบงานที่  15  การถอดประกอบเพลาท้ายรถยนต์

ใบงานที่  16  การถอดประกอบลูกปืนเพลาท้ายรถยนต์

ใบงานที่  17  การตรวจปรับเพลาท้ายรถยนต์

 

 

 

 

 

10.

 

การบำรุงรักษาและการแก้ไขข้อขัดข้อง

10.1  ความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์

10.2  การบำรุงรักษาและการตรวจสอบคลัตช์รถยนต์

10.3  การวินิจฉัยข้อขัดข้องของคลัตช์รถยนต์

10.4  การปรับตั้งขาคลัตช์และระยะฟรี

10.5  การวินิจฉัยข้อขัดข้องของกระปุกเกียร์ธรรมดา

10.6  การบริการกระปุกเกียร์ธรรมดา

10.7  การหาสาเหตุและการแก้ไขข้อขัดข้องของกระปุก เกียร์อัตโนมัติ

10.8  การบำรุงรักษาเฟืองท้ายรถยนต์

ใบงานที่  20  การปรับตั้งค่าต่าง ๆ ของเฟืองท้าย

 

 

 

 

 

 

 

 

12

                                         รวม

120

 

 


Sukhothaitc Network © 2012

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.857820 sec.