Pongsathorn


หน่วยที่ ๗ เพลาขับล้อหน้ารถยนต์
หน่วยที่  7

เพลาขับล้อหน้ารถยนต์ 

 จำนวน  2  คาบ

 

 

 

แผนการสอน

วิชา  งานส่งกำลังรถยนต์ 

หน่วยที่   7

ชื่อหน่วย    เพลาขับล้อหน้ารถยนต์

สัปดาห์ที่  14

เรื่อง / งาน  เพลาขับล้อหน้ารถยนต์

จำนวน   2   คาบ

 

หัวข้อเรื่อง

7.1   โครงสร้างของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

7.2   หน้าที่ของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

7.3   ชนิดของข้อต่อความเร็วคงที่

7.4   ลักษณะของข้อต่อแบบความเร็วคงที่

7.5    ส่วนประกอบของข้อต่อแบบความเร็วคงที่

7.6   อธิบายการตรวจสภาพของข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่

 

สาระสำคัญ

1.  หน้าที่ของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

2.  ชนิดและหน้าที่ของข้อต่อความเร็วคงที่

3.  การตรวจสภาพของข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน

         จุดประสงค์ทั่วไป

              เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง เพลาขับล้อหน้ารถยนต์ ชนิดและหน้าที่ของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

         จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

               7.1  บอกชื่อโครงสร้างของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ได้ถูกต้อง

               7.2  บอกหน้าที่ของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ได้ถูกต้อง

               7.3  บอกชนิดของข้อต่อความเร็วคงที่ได้ถูกต้อง

               7.4  อธิบายลักษณะของข้อต่อแบบความเร็วคงที่ได้ถูกต้อง

               7.5  บอกส่วนประกอบของข้อต่อแบบความเร็วคงที่ได้ถูกต้อง

               7.6  อธิบายการตรวจสภาพของข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ได้ถูกต้อง

 

 

เนื้อหาสาระ

 

7.1      โครงสร้างของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

7.2      หน้าที่ของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

7.3      ชนิดของข้อต่อความเร็วคงที่

              7.3.1     ข้อต่อแบบไทปอต

              7.3.2     ข้อต่อแบบเบอร์ฟิล

7.4      ลักษณะของข้อต่อแบบความเร็วคงที่

7.5      ส่วนประกอบของข้อต่อแบบความเร็วคงที่

7.6      การตรวจสภาพของข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

          ขั้นตอนการสอนของผู้สอน

1.  แจกใบความรู้ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียด

2.  กล่าวนำให้ผู้เรียนทราบถึงความสำคัญของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

3.  บรรยายประกอบสื่อแผ่นภาพและแผ่นใส เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ ชนิดของข้อต่อความเร็วคงที่ และส่วนประกอบของข้อต่อแบบความเร็วคงที่

4.  สรุปทบทวนเนื้อหาสาระสำคัญ  เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์  โดยการซักถามให้ผู้เรียนตอบเป็นรายบุคคล

5.  แจกใบแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดและฝึกตอบคำถามทบทวน  ความเข้าใจด้วยตนเองหลังเรียน

 

 

กิจกรรมของผู้เรียน

1.  รับใบความรู้จากผู้สอน  แล้วศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในใบความรู้

2.  ฟังบรรยายและดูแผ่นภาพ  แผ่นใส  สื่อของจริงประกอบความรู้  ความเข้าใจ

3.  ตอบคำถาม  เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

4.  ศึกษาใบงาน  และฝึกทำแบบฝึกหัด  ตอบคำถามด้วยตนเอง  เพื่อทบทวนเสริมความรู้  ความเข้าใจให้มากขึ้น

 

งานที่มอบหมาย / กิจกรรม

1.  ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้  และทำแบบฝึกหัด

1.  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า  เรื่องที่เรียนเพิ่มเติมพร้อมทั้งจดบันทึกส่งผู้สอนในเวลาที่กำหนด

 

สื่อการเรียนการสอน

1.สื่อสิ่งพิมพ์ / เอกสารอ้างอิง  ( Reference )

        ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ  และคณะ, ทฤษฎีและการปฏิบัติงานส่งกำลังรถยนต์ 1 . กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์เจริญธรรม,  2527.

        พงษ์วุฒิ  สิทธิผล  และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบัติส่งกำลังรถยนต์ 2 .  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2529

        อำพล  ซื่อตรง  และคณะ , ทฤษฎีส่งกำลังรถยนต์ 1 . กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์

ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ , มปป.

2.  สื่อโสตทัศน์

        แผ่นภาพ  แสดงลักษณะโครงสร้างและส่วนประกอบของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์

                    2.2 แผ่นใส  แสดงชนิดของข้อต่อความเร็วคงที่ และส่วนประกอบของข้อต่อแบบความเร็วคงที่

 

 

 

การประเมินผล

1.  ประเมินจากแบบสังเกต ความสนใจใฝ่รู้ในขณะเรียน และการตอบข้อซักถามในชั้นเรียน

2.  ประเมินจากใบงานและแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง

3.  ใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบข้อเขียนหรือแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการเรียนการสอน

                 ..............................................................................................................................,,,,,...........

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

ลงชื่อ............................................ผู้บันทึก

                                               (...........................................)

                                        .........../......................./............วันเดือนปีที่บันทึก

 

ลงชื่อ............................................                                    ลงชื่อ.............................................

      (...........................................)                                          (............................................)

                  หัวหน้าแผนกวิชา                                                                      หัวหน้าคณะวิชา

 

ลงชื่อ............................................                                    ลงชื่อ.............................................

      (...........................................)                                          (............................................)

         หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน                                                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

                                           ลงชื่อ..............................................

                                                 (.............................................)

    ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sukhothaitc Network © 2012

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.570096 sec.