snur


งานเครื่องยนต์ดีเซล

 

 

แผนการสอนรายวิชา

 

ชื่อรายวิชา                       งานเครื่องยนต์ดีเซล                  รหัสวิชา                    2101 - 2102

ระดับชั้น                          ปวช. 2                                      สาขาวิชา                   เครื่องกล

หน่วยกิต                           3                                              จำนวนชั่วโมงรวม     120  ชั่วโมง

ภาคเรียนที่                         1                                              ปีการศึกษา                2547

 

จุดประสงค์รายวิชา

                 1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน หน้าที่ระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ดีเซล

                 2. เพื่อให้สามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ดีเซล และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล

                 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน ด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย  และรักษาสภาพแวดล้อม

มาตรฐานรายวิชา

                 1. เข้าใจหลักการตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล

                 2. บำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล       

                 3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบต่าง ๆ เครื่องยนต์ดีเซล

                 4. ถอด ประกอบชิ้นส่วนของระบบต่าง ๆ เครื่องยนต์ดีเซล

                 5. ปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซล

คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่องและงาน  สมรรถนะที่พึงประสงค์  ของแผนการสอน

ชื่อเรื่องและงาน

สมรรถนะที่พึงประสงค์

1.หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล

1.1   หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4

จังหวะ

   1.1.1 จังหวะดูด ( Intake stroke )

   1.1.2 จังหวะอัด ( Compression stroke )

           1.1.3 จังหวะระเบิดหรือจังหวะกำลัง

                    ( Power stroke )

           1.1.4 จังหวะคาย ( Exhaust stroke )

     1.2 ไดอะแกรมเวลาเปิด - ปิดลิ้นของเครื่อง

             ยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

     1.3 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2

            จังหวะ

     1.4 ไดอะแกรมการเปิด - ปิดช่องและลิ้นของ

            เครื่องยนต์ดีเซล

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จัง

    หวะได้ถูกต้อง

2. อธิบายไดอะแกรมเวลาเปิด – ปิดลิ้นของเครื่อง

    ยนต์ดีเซล 4 จังหวะได้ถูกต้อง

3. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2

    จังหวะได้ถูกต้อง

4. อธิบายไดอะแกรมเวลาเปิด – ปิดช่องและลิ้นของ

    เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะได้ถูกต้อง

5. ความมีวินัย : การแต่งกาย , การตรงต่อเวลา

6. ความรับผิดชอบ : ทำงานเสร็จทันตามเวลาที่

    กำหนด

7. ความสนใจใฝ่รู้ : มีความสนใจในการหาความรู้

    เพิ่มเติม , การกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

8. ความมีมนุษยสัมพันธ์ : ยอมรับความคิดเห็นผู้

    อื่น

9. ความอดทน อดกลั้น : มีสติควบคุมอารมณ์ได้ดี

10. ความซื่อสัตย์สุจริต : ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบ

    อ้างเป็นของตน

11. การประหยัด : ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน , ปิด

    ไฟฟ้าและน้ำ ทุกครั้งที่เลิกใช้

12. ความกตัญญูกตเวที : อาสาช่วยเหลืองานครู -

    อาจารย์ และส่วนรวม

 

ชื่อเรื่องและงาน

สมรรถนะที่พึงประสงค์

2. ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ( Fuel injection

    system )

2.1   หน้าที่ของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

2.1.1 ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

2.1.2 เวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

2.1.3 อัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

2.1.4 ฝอยละออง

2.1.5 การกระจายละอองของน้ำมันเชื้อ

         เพลิง 

2.2   วิธีการทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นฝอย

ละอองในเครื่องยนต์ดีเซล

       2.2.1 ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย

                อากาศ

       2.2.2 ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบกล

                ไก

2.3   ลำดับขั้นตอนการทำงานของปั๊มฉีดน้ำ

       มันเชื้อเพลิง

2.4   อุปกรณ์เร่งการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโน

       มัติ

2.5   หัวฉีด

2.5.1 หัวฉีดแบบเปิด

          2.5.2 หัวฉีดแบบปิด

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ 2

         

1. บอกหน้าที่ของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถูกต้อง

2. อธิบายวิธีการทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นฝอยละออง

    ในเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง

3. อธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของปั๊มฉีดน้ำมัน

    เชื้อเพลิงได้ถูกต้อง

4. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์เร่งการฉีดน้ำมัน

    เชื้อเพลิงอัตโนมัติได้ถูกต้อง

5. บอกหน้าที่และหลักการทำงานของหัวฉีดได้ถูกต้อง

6. ความมีวินัย : การแต่งกาย , การตรงต่อเวลา

7. ความรับผิดชอบ : ทำงานเสร็จทันตามเวลาที่

    กำหนด

8. ความสนใจใฝ่รู้ : มีความสนใจในการหาความ

    รู้เพิ่มเติม , การกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

9. ความมีมนุษยสัมพันธ์ : ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

10. ความอดทน อดกลั้น : มีสติควบคุมอารมณ์ได้

    ดี

11. ความซื่อสัตย์สุจริต : ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบ

    อ้างเป็นของตน

12. การประหยัด : ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน , ปิด

    ไฟฟ้าและน้ำ ทุกครั้งที่เลิกใช้

13. ความกตัญญูกตเวที : อาสาช่วยเหลืองานครู -

    อาจารย์ และส่วนรวม

 

3. เครื่องควบคุมความเร็ว ( Governors )

    3.1 หน้าที่ของเครื่องควบคุมความเร็ว

    3.2 ชนิดของเครื่องควบคุมความเร็ว

          3.2.1 เครื่องควบคุมความเร็วแบบใช้กล

                   ไกหรือแบบใช้แรงเหวี่ยง

          3.2.2 เครื่องควบคุมความเร็วแบบใช้ลม

        

1. บอกหน้าที่ของเครื่องควบคุมความเร็วได้ถูกต้อง

2. บอกชนิดของเครื่องควบคุมความเร็วได้ถูกต้อง

3. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องควบคุมความเร็ว

    ได้ถูกต้อง

4. ความมีวินัย : การแต่งกาย , การตรงต่อเวลา

5. ความรับผิดชอบ : ทำงานเสร็จทันตามเวลาที่

    กำหนด

 

ชื่อเรื่องและงาน

สมรรถนะที่พึงประสงค์

          3.2.3 เครื่องควบคุมความเร็วแบบไฮดรอ

                   ลิก

    3.3 หลักการทำงานของเครื่องควบคุมความ

          เร็ว

          3.3.1 เมื่อภาระของเครื่องยนต์คงที่

          3.3.2 เมื่อภาระของเครื่องยนต์ลดลง

          3.3.3 เมื่อภาระของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ 3

 

 

 

6. ความสนใจใฝ่รู้ : มีความสนใจในการหาความ

    รู้เพิ่มเติม , การกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

7. ความมีมนุษยสัมพันธ์ : ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

8. ความอดทน อดกลั้น : มีสติควบคุมอารมณ์ได้ดี

9. ความซื่อสัตย์สุจริต : ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบ

    อ้างเป็นของตน

10. การประหยัด : ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน , ปิด

    ไฟฟ้าและน้ำ ทุกครั้งที่เลิกใช้

11. ความกตัญญูกตเวที : อาสาช่วยเหลืองานครู –

      อาจารย์ และส่วนรวม

4. หัวเผาและระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล

    ( Diesel engine start system and glow

    plug )

    4.1 หน้าที่ของหัวเผา

    4.2 ชนิดของหัวเผา

    4.3 ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล

    4.4 ชนิดของการสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล

          4.4.1 การใช้มือหมุน

          4.4.2 การใช้มอเตอร์สตาร์ท

          4.4.3 การใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

          4.4.4 การใช้ระบบไฮดรอลิก

          4.4.5 การใช้อากาศอัด

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ 4

 

1. บอกหน้าที่ของหัวเผาได้ถูกต้อง

2. บอกชนิดของหัวเผาได้อย่างถูกต้อง

3. อธิบายระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง

4. บอกชนิดของการสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูก

    ต้อง

5. ความมีวินัย : การแต่งกาย , การตรงต่อเวลา

6. ความรับผิดชอบ : ทำงานเสร็จทันตามเวลาที่

    กำหนด

7. ความสนใจใฝ่รู้ : มีความสนใจในการหาความรู้

    เพิ่มเติม , การกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

8. ความมีมนุษยสัมพันธ์ : ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

9. ความอดทน อดกลั้น : มีสติควบคุมอารมณ์ได้ดี

10. ความซื่อสัตย์สุจริต : ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบ

    อ้างเป็นของตน

11. การประหยัด : ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน , ปิด

    ไฟฟ้าและน้ำ ทุกครั้งที่เลิกใช้

12. ความกตัญญูกตเวที : อาสาช่วยเหลืองานครู -

    อาจารย์ และส่วนรวม

 

ชื่อเรื่องและงาน

สมรรถนะที่พึงประสงค์

5. ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ( Diesel

    engine lubricating system )

    5.1 หน้าที่ของระบบหล่อลื่น

    5.2 ระบบหล่อลื่นแบบต่าง ๆ

          5.2.1 ระบบวิดสาด

          5.2.2 ระบบใช้แรงดัน

          5.2.3 ระบบวิดสาดและใช้กำลังดันรวม

                   กัน

     5.3 ส่วนประกอบของระบบหล่อลื่น

           5.3.1 ปั๊มน้ำมันเครื่อง

           5.3.2 ลิ้นระบายแรงดัน

           5.3.3 ตะแกรงดักตะกอน

           5.3.4 อุปกรณ์ระบายความร้อนของน้ำ

                     มันหล่อลื่น

           5.3.5 กรองน้ำมันเครื่อง

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ 5

1. บอกหน้าที่ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ดีเซลได้

    ถูกต้อง

2. อธิบายหลักการทำงานของระบบหล่อลื่นแบบ

    ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

3. บอกชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของระบบหล่อ

    ลื่นได้ถูกต้อง

4. ความมีวินัย : การแต่งกาย , การตรงต่อเวลา

5. ความรับผิดชอบ : ทำงานเสร็จทันตามเวลาที่

    กำหนด

6. ความสนใจใฝ่รู้ : มีความสนใจในการหาความรู้

    เพิ่มเติม , การกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

7. ความมีมนุษยสัมพันธ์ : ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

8. ความอดทน อดกลั้น : มีสติควบคุมอารมณ์ได้ดี

9. ความซื่อสัตย์สุจริต : ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบ

    อ้างเป็นของตน

10. การประหยัด : ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน , ปิด

    ไฟฟ้าและน้ำ ทุกครั้งที่เลิกใช้

11. ความกตัญญูกตเวที : อาสาช่วยเหลืองานครู -

    อาจารย์ และส่วนรวม

 

6. ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ดีเซล

    ( Diesel engine cooling system )

    6.1 ความหมายของระบบระบายความร้อน

    6.2 หน้าที่ของระบบระบายความร้อน

    6.3 ประเภทของระบบระบายความร้อน

          6.3.1 ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

          6.3.2 ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

    6.4 ส่วนประกอบของระบบระบายความ

          ร้อน

          6.4.1 หม้อน้ำ

 

1. บอกความหมายของระบบระบายความร้อนได้

    ถูกต้อง

2. บอกหน้าที่ของระบบระบายความร้อนได้ถูกต้อง

3. อธิบายหลักการทำงานของระบบระบายความ

    ร้อนประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

4. บอกชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของระบบ

    ระบายความร้อนได้ถูกต้อง

5. ความมีวินัย : การแต่งกาย , การตรงต่อเวลา

6. ความรับผิดชอบ : ทำงานเสร็จทันตามเวลาที่

    กำหนด

 

ชื่อเรื่องและงาน

สมรรถนะที่พึงประสงค์

          6.4.2 ปั๊มน้ำ

          6.4.3 พัดลมเครื่องยนต์

          6.4.4 เทอร์โมสตัท

          6.4.5 ฝาปิดหม้อน้ำ

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ 6 

   

 

 

7. ความสนใจใฝ่รู้ : มีความสนใจในการหาความรู้

    เพิ่มเติม , การกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

8. ความมีมนุษยสัมพันธ์ : ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

9. ความอดทน อดกลั้น : มีสติควบคุมอารมณ์ได้ดี

10. ความซื่อสัตย์สุจริต : ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบ

    อ้างเป็นของตน

11. การประหยัด : ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน , ปิด

    ไฟฟ้าและน้ำ ทุกครั้งที่เลิกใช้

12. ความกตัญญูกตเวที : อาสาช่วยเหลืองานครู -

      อาจารย์ และส่วนรวม

 

7. ระบบไอดีและระบบไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล

    ( Diesel engine exhaust and intake system )

    7.1 หน้าที่ของระบบไอดี

    7.2 ส่วนประกอบของระบบไอดี

          7.2.1 เครื่องกรองอากาศ

          7.2.2 ท่อร่วมไอดี

          7.2.3 ลิ้นไอดีหรือช่องไอดี

    7.3 หน้าที่ของระบบไอเสีย

    7.4 ส่วนประกอบของระบบไอเสีย

          7.4.1 ลิ้นไอเสีย

          7.4.2 ท่อร่วมไอเสีย

          7.4.3 หม้อเก็บเสียง

    7.5 หน้าที่ของซุปเปอร์ชาร์จเจอร์   

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ 7

    

 

1. บอกหน้าที่ของระบบไอดีเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูก

    ต้อง

2. บอกชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของระบบไอดี

    เครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง

3. บอกหน้าที่ของระบบไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลได้

     ถูกต้อง

4. บอกชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของระบบไอ

    เสียเครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง

5. บอกหน้าที่ของซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ได้ถูกต้อง

6. ความมีวินัย : การแต่งกาย , การตรงต่อเวลา

7. ความรับผิดชอบ : ทำงานเสร็จทันตามเวลาที่

    กำหนด

8. ความสนใจใฝ่รู้ : มีความสนใจในการหาความรู้

    เพิ่มเติม , การกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

9. ความมีมนุษยสัมพันธ์ : ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

10. ความอดทน อดกลั้น : มีสติควบคุมอารมณ์ได้ดี

11. ความซื่อสัตย์สุจริต : ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบ

    อ้างเป็นของตน

12. การประหยัด : ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน , ปิด

    ไฟฟ้าและน้ำ ทุกครั้งที่เลิกใช้

ชื่อเรื่องและงาน

สมรรถนะที่พึงประสงค์

8. การติดเครื่องยนต์ดีเซล

    8.1 การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หรือชิ้น

          ส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล

          8.1.1 การตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่น

          8.1.2 การตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ

          8.1.3 การตรวจไส้กรองอากาศ

          8.1.4 การตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะ

                  ของแบตเตอรี่

          8.1.5 การตรวจสอบแบตเตอรี่และฟิวส์

                   ในรถยนต์

          8.1.6 การตรวจสอบหัวเผา

          8.1.7 การตรวจสอบสายพาน

    8.2 การตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

          8.2.1 การไล่ฟองอากาศในระบบน้ำมัน

                   เชื้อเพลิง

    8.3 การติดเครื่องยนต์โดยใช้สวิตช์กุญแจ

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ 8

 

1. อธิบายการตรวจสอบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของ

    เครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง

2. อธิบายการตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของ

    เครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง

3. อธิบายการติดเครื่องยนต์โดยใช้สวิตช์กุญแจได้

    ถูกต้อง

4. ความมีวินัย : การแต่งกาย , การตรงต่อเวลา

5. ความรับผิดชอบ : ทำงานเสร็จทันตามเวลาที่

    กำหนด

6. ความสนใจใฝ่รู้ : มีความสนใจในการหาความรู้

    เพิ่มเติม , การกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

7. ความมีมนุษยสัมพันธ์ : ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

8. ความอดทน อดกลั้น : มีสติควบคุมอารมณ์ได้ดี

9. ความซื่อสัตย์สุจริต : ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบ

    อ้างเป็นของตน

10. การประหยัด : ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน , ปิด

    ไฟฟ้าและน้ำ ทุกครั้งที่เลิกใช้

11. ความกตัญญูกตเวที : อาสาช่วยเหลืองานครู -

    อาจารย์ และส่วนรวม

 

9. การปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซล

    9.1 การตั้งจังหวะองศาการฉีดน้ำมันเชื้อ

          เพลิง

    9.2 การไล่ฟองอากาศในระบบน้ำมันเชื้อ

          เพลิง

    9.3 การทดสอบหัวฉีดเชื้อเพลิง

    9.4 การตรวจสอบหัวเผา

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ 9

 

 

 

1. อธิบายการตั้งจังหวะองศาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

    ได้ถูกต้อง

2. อธิบายการไล่ฟองอากาศในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

    ได้ถูกต้อง

3. อธิบายการทดสอบหัวฉีดเชื้อเพลิงได้ถูกต้อง

4. อธิบายการตรวจสอบหัวเผาได้ถูกต้อง

ชื่อเรื่องและงาน

สมรรถนะที่พึงประสงค์

10. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล

    10.1 การบำรุงรักษารถยนต์ประจำวัน

          10.1.1 ระบบระบายความร้อน

                     * วัดระดับน้ำในหม้อน้ำ

                     * ตรวจสอบสภาพสายรัดท่อน้ำ

                     * ตรวจสภาพท่อยางหม้อน้ำ

                     * ตรวจรอยรั่วซึมของน้ำ

          10.1.2 ระบบหล่อลื่น

                     * วัดระดับน้ำมันหล่อลื่น

                     * ตรวจสภาพท่อทางและรอยรั่ว

                        ซึมของน้ำมันหล่อลื่น

          10.1.3 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

                     * ตรวจสภาพท่อทางน้ำมันเชื้อ

                        เพลิง

                     * ตรวจรอยรั่วซึมของน้ำมันเชื้อ

                        เพลิง

    10.2 การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ

            10.2.1 ระบบระบายความร้อน

                        * การเปลี่ยน - ถ่ายน้ำในหม้อ

                           น้ำ

                        * การตรวจสายรัดท่อน้ำและ

                           สภาพท่อยางหม้อน้ำ

            10.2.2 ระบบหล่อลื่น

                        * การเปลี่ยน - ถ่ายน้ำมันหล่อ

                           ลื่น

                        * การเปลี่ยนกรองน้ำมันหล่อ

                           ลื่น

 

   

 

1. อธิบายการบำรุงรักษารถยนต์ประจำวันได้ถูก

    ต้อง

2. อธิบายการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะได้ถูก

    ต้อง

3. อธิบายการตรวจสอบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของ

    เครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง

4. อธิบายการตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของ

    เครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกต้อง

5. อธิบายการติดเครื่องยนต์โดยใช้สวิตช์กุญแจได้

    ถูกต้อง

6. ความมีวินัย : การแต่งกาย , การตรงต่อเวลา

7. ความรับผิดชอบ : ทำงานเสร็จทันตามเวลาที่

    กำหนด

8. ความสนใจใฝ่รู้ : มีความสนใจในการหาความรู้

    เพิ่มเติม , การกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

9. ความมีมนุษยสัมพันธ์ : ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

10. ความอดทน อดกลั้น : มีสติควบคุมอารมณ์ได้ดี

11. ความซื่อสัตย์สุจริต : ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบ

    อ้างเป็นของตน

12. การประหยัด : ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน , ปิด

    ไฟฟ้าและน้ำ ทุกครั้งที่เลิกใช้

13. ความกตัญญูกตเวที : อาสาช่วยเหลืองานครู -

    อาจารย์ และส่วนรวม

 

 

ชื่อเรื่องและงาน

สมรรถนะที่พึงประสงค์

            10.2.3 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

                        * การเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อ

                           เพลิง

                        * การทำความสะอาดถังน้ำมัน

                           เชื้อเพลิง

             10.2.4 ระบบไอดี

                        * การทำความสะอาดหรือ

                           เปลี่ยนกรองอากาศ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการสอน

รหัส  2101 – 2102  วิชา  งานเครื่องยนต์ดีเซล

จำนวน  6  ชั่วโมง / สัปดาห์

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการสอน

จำนวนชั่วโมง

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

เครื่องควบคุมความเร็ว

หัวเผาและระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล

ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล

ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ดีเซล

ระบบไอดีและระบบไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล

การติดเครื่องยนต์ดีเซล

การปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซล

การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

 

14

20

4

10

10

10

4

10

4

10

รวม

24

96

 

แผนการสอน

หน่วยที่  1

ชื่อวิชา  งานเครื่องยนต์ดีเซล

สอนครั้งที่  1 – 3
ชื่อหน่วย  หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล

ชั่วโมงรวม  120  ชั่วโมง

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน  หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล

จำนวนชั่วโมง  18  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่องและงาน

1.1   หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

1.2   ไดอะแกรมเวลาเปิด – ปิดลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

1.3   หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

1.4   ไดอะแกรมการเปิด – ปิดช่องและลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

 

สาระสำคัญ

                 เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ที่ดูดอากาศเข้าไปภายในกระบอกสูบเพียงอย่างเดียว และทำการอัดอากาศภายในกระบอกสูบจนเกิดความดันและมีความร้อนสูง เมื่อลูกสูบเลื่อนขึ้นใกล้ถึงจุดศูนย์ตายบน หัวฉีดซึ่งติดตั้งอยู่ที่ฝาสูบ ก็จะฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยละอองเข้าสู่ห้องเผาไหม้

 

สมรรถนะที่พึงประสงค์ ( ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ )

 1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะได้ถูกต้อง
 2. อธิบายไดอะแกรมเวลาเปิด – ปิดลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะได้ถูกต้อง
 3. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ ได้ถูกต้อง
 4. อธิบายไดอะแกรมเวลาเปิด – ปิดช่องและลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ ได้ถูกต้อง
 5. ความมีวินัย : การแต่งกาย , การตรงต่อเวลา
 6. ความรับผิดชอบ : ทำงานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
 7. ความสนใจใฝ่รู้ : มีความสนใจในการหาความรู้เพิ่มเติม , การกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
 8. ความมีมนุษยสัมพันธ์ : ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น
 9. ความอดทน อดกลั้น : มีสติควบคุมอารมณ์ได้ดี
 10. ความซื่อสัตย์สุจริต : ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตน
 11. การประหยัด : ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน , ปิดไฟฟ้าและน้ำ ทุกครั้งที่เลิกใช้
 12. ความกตัญญูกตเวที : อาสาช่วยเหลืองานครู – อาจารย์ และส่วนรวม

 

 

 

เนื้อหาสาระ

1. หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล

1.1   หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

1.1.1 จังหวะดูด ( Intake  stroke )

1.1.2 จังหวะอัด ( Compression stroke )

1.1.3 จังหวะระเบิดหรือจังหวะกำลัง ( Power  stroke )

1.1.4 จังหวะคาย ( Exhaust  stroke )

1.2 ไดอะแกรมเวลาเปิด – ปิด ลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

 1.3 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

     1.4 ไดอะแกรมการเปิด – ปิด ช่องและลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกกรมของนักเรียน

 

ขั้นเตรียมหรือขั้นนำ

 1. ครูชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตน เกี่ยวกับการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน และได้อบรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เรื่องความมีวินัยโดยเฉพาะการแต่งกายและการตรงต่อเวลา
 2. ครูถามนักศึกษาทุกคนในชั้นเรียนว่าเครื่องยนต์ดีเซลสามารถทำให้เกิดกำลังงานได้อย่างไร

 

ขั้นสอน

 1. ครูอธิบายเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

 

 1. ครูให้นักศึกษาคนหนึ่งอธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4  จังหวะ  และให้นักศึกษาคนอื่นช่วยอธิบายเพิ่มเติม  แลช่วยกันสรุป
 2. ครูสรุปหลักการทำงานของเครื่องยนต์  4  จังหวะซ้ำโดยใช้แผ่นใสที่  1  เรื่องการทำงานของเครื่องยนต์  4  จังหวะ
 3. ครูอธิบาย  เรื่อง ไดอะแกรมเวลาเปิด-ปิดลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล  4  จังหวะ
 4. ครูให้นักศึกษาช่วยอธิบายไดอะแกรมเวลาเปิด-ปิดลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล  4  จังหวะ

 

 

 1. นักศึกษารับฟังคำชี้แจงจากครูผู้สอนและซักถามเพื่อความเข้าใจ และรับฟังการอบรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เรื่อง ความมีวินัยโดยเฉพาะการแต่งกายและการตรงต่อเวลา

 

 1. นักศึกษายกมือขึ้น เมื่อครูอนุญาต จึงตอบคำถาม

 

 

 

1.   นักศึกษาฟังครูอธิบายและจดบันทึกเนื้อหาเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

2. นักศึกษาช่วยการสรุปเรื่อง หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

 

 

 1. นักศึกษาฟังครูสรุป แล้วจดบันทึก เรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ลงในสมุด
 2. นักศึกษาฟังครูอธิบาย และจดบันทึกตามลงในสมุด
 3. นักศึกษาช่วยกันสรุป เรื่องไดอะแกรมเวลาเปิด-ปิดลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกกรมของนักเรียน

 

 1. ครูสรุปเรื่อง ไดอะแกรมเวลาเปิด-ปิดลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล  4  จังหวะเพิ่มเติม  โดยใช้แผ่นใสแผ่นที่ 2 เรื่องไดอะแกรมเวลาเปิด-ปิดลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล  4  จังหวะ
 2. ครูอธิบายเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

 

 1. ครูให้นักศึกษาช่วยกันอธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ
  1. ครูสรุปเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ โดยใช้แผ่นใสแผ่นที่ 3 เรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ
  2. ครูอธิบายเรื่องไดอะแกรมการเปิด-ปิดช่องและลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 2

        จังหวะ

 1. ครูให้นักศึกษาคนหนึ่งอธิบายไดอะแกรมการเปิด-ปิดช่องและลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ และให้นักศึกษาคนอื่น ๆ ช่วยกันอธิบายเพิ่มเติม
 2. ครูสรุปซ้ำและอธิบายเพิ่มเติม โดยใช้แผ่นใสแผ่นที่ 4 เรื่อง ไดอะแกรมการเปิด-ปิดช่องและลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

 

 

 1. นักศึกษาจดบันทึก  เรื่อง ไดอะแกรมเวลาเปิด-ปิดลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล  4  จังหวะที่ครูสรุปให้ลงในสมุด

 

 

 1. นักศึกษาฟังครูอธิบาย และจดบันทึกเนื้อหาเรื่อง หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ
 2. นักศึกษาช่วยกันสรุปเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ
 3. นักศึกษาฟังครูสรุป แล้วจดบันทึกลงในสมุด

 

 1. นักศึกษาฟังครูอธิบายและจดบันทึกเนื้อหาเรื่องไดอะแกรมการเปิด-ปิดช่องและลิ้นของเครื่อนยนต์ดีเซล 2 จังหวะ
 2. นักศึกษาช่วยกันสรุปเรื่องไดอะแกรมการเปิด-ปิดช่องและลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

 

 1. นักศึกษาจดบันทึกเรื่องไดอะแกรมการเปิด-ปิดช่องและลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกกรมของนักเรียน

 

 ขั้นสรุปและวัดผล

 1. ครูจับสลากแบ่งกลุ่มนักศึกษาแล้วให้แต่กลุ่มช่วยกันระดมสมอง หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

              - หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4

                 จังหวะ

              - ไดอะแกรมเวลาเปิด-ปิดลิ้นของเครื่อง

                 ยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

              - หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2

                 จังหวะ

              - ไดอะแกรมการเปิด-ปิดช่องและลิ้นของ

                 เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

          14.  ครูให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน

                 ออกมาสรุปหน้าชั้นเรียน

          15.  ครูแจกแบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ 1

                 แล้วให้นักศึกษาตอบคำถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ 1 โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที แล้วร่วมกันเฉลยคำตอบในชั้นเรียน

 

 1. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ตามที่ครูจับสลาก แล้วช่วยกันระดมสมองภายในกลุ่ม สรุปหัวข้อต่าง ๆ ที่ครูแบ่งให้แต่ละกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 1. นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนออกมาสรุปหน้าชั้นเรียน
 2. นักศึกษาตอบคำถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ 1 แล้วร่วมกันเฉลยคำตอบ และตรวจแบบประเมินผลการเรียนที่ 1 พร้อมกันในชั้นเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

               ก่อนเรียน

                เนื่องจากหน่วยการสอนนี้เป็นหน่วยการสอนที่ 1 จึงจำเป็นจะต้องชี้แจงและทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ กับนักศึกษาก่อน ดังนี้
 1. กิจกรรมชี้แจงข้อตกลงของการเรียน

1.1   นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  80%  ของเวลาเรียนทั้งหมด

1.2   การให้คะแนนในการเรียน  จะแบ่งคะแนนออกเป็นคะแนนคุณธรรม  จริยธรรมในการเรียน  20%  คะแนนเก็บระหว่างเรียน  50%  และคะแนนปลายภาคเรียน  30%

1.3   การตัดเกรด จะมีอยู่  5  เกรด  คือ

คะแนน  80  ขึ้นไป                      ได้เกรด  4

คะแนน  70 – 79                          ได้เกรด  3

คะแนน  60 -  69                          ได้เกรด  2

คะแนน  50 - 59                           ได้เกรด  1

คะแนนต่ำกว่า  50  คะแนน          ได้เกรด  0

 

ขณะเรียน
 1. ทั้งการบรรยายหรืออธิบายเนื้อหาต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจ
 2. จดบันทึกเนื้อหาตามที่ได้รับฟัง  ลงในสมุดอย่างละเอียดและถูกต้อง
 3. สรุปเนื้อหาตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ตอบคำถามตามที่ครูซักถาม

 

หลังเรียน

 1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามที่ครูจับสลากแล้วช่วยกันระดมสมองภายในกลุ่ม  สรุปหัวข้อต่าง ๆ ที่ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม
 2. นักศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปหน้าชั้นเรียน
 3. นักศึกษาตอบคำถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ 1  ตามที่ครูมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

             สื่อสิ่งพิมพ์

 1. ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ  และคณะ.  ทฤษฎีดีเซล.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2541.
 2. ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ  และคณะ.  ปฏิบัติดีเซล.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2541.
 3. พงศ์ศักดิ์  ศิริขันธ์  และคณะ.  งานเครื่องยนต์เบื้องต้น.  นนทบุรี :  เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์,

               2546.

 1. ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ  และคณะ.  การปรับแต่งเครื่องยนต์.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์เจริญธรรม,

               2541.

 1. โตโยต้า.  คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์  L, 2L :  บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด, 2529.

 

สื่อโสตทัศน์  ( ถ้ามี )

 1. แผ่นภาพ  แสดงลักษณะหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล  4  จังหวะ  และ 2  จังหวะ
 2. แผ่นใส  แสดงลักษณะหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล

2.1   แผ่นใสแผ่นที่  1  เรื่อง  หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล  4  จังหวะ

2.2   แผ่นใสแผ่นที่  2  เรื่อง  ไดอะแกรมเวลาเปิด-ปิดลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล  4  จังหวะ

2.3   แผ่นใสแผ่นที่  3  เรื่อง  หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล  2  จังหวะ

2.4   แผ่นใสแผ่นที่  4  เรื่อง  ไดอะแกรมการเปิด-ปิดช่องและลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล  2 จังหวะ

      

              หุ่นจำลองหรือของจริง  ( ถ้ามี )

 1. ชุดสาธิตหลักการทำงานของเครื่องยนต์
 2. เครื่องยนต์ดีเซล
 3. เครื่องยนต์ผ่าให้เห็นชิ้นส่วนภายใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

                ก่อนเรียน

                การวัดและประเมินผลในหน่วยที่ 1  จะใช้วิธีการสังเกตด้านความสนใจ  ความกระตือรือร้น  การตรงต่อเวลา  และการให้ความร่วมมือในการเรียน

 

               ขณะเรียน

 1. ใช้วิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหว่างเรียน   โดยมีคำถามนำก่อนอธิบายเนื้อหาและถามทบทวนเนื้อหาที่ครูอธิบายระหว่างสอน  ซึ่งคำถามที่ใช้  คือ

1.1   เครื่องยนต์ดีเซล  4  จังหวะมีหลักการทำงานเป็นอย่างไร

1.2   อธิบายไดอะแกรมเวลาเปิด-ปิดลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล  4  จังหวะ  ได้อย่างไร

1.3   เครื่องยนต์ดีเซล  2  จังหวะมีหลักการทำงานเป็นอย่างไร

1.4   อธิบายไดอะแกรมการเปิด-ปิดช่องและลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล  2  จังหวะได้อย่างไร

 1. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 

หลังเรียน

 1. ใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่  1  ประกอบด้วย

1.1   ตอนที่  1   จำนวน  10  ข้อ

1.2   ตอนที่  2   จำนวน   4  ข้อ

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

               ผลการใช้แผนการสอน

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

ผลการเรียนของนักเรียน

        .........................................................................................................................................................

       ..........................................................................................................................................................

       ..........................................................................................................................................................

       ..........................................................................................................................................................

       ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

       ..........................................................................................................................................................

ผลการสอนของครู

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอน

หน่วยที่  2

ชื่อวิชา  งานเครื่องยนต์ดีเซล

สอนครั้งที่  4 – 7

ชื่อหน่วย  ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

ชั่วโมงรวม  120  ชั่วโมง

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน  ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

จำนวนชั่วโมง  24  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่องและงาน

2.1   หน้าที่ของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

2.2   วิธีการทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นฝอยละอองในเครื่องยนต์ดีเซล

2.3   ลำดับขั้นตอนการทำงานของปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

2.4   อุปกรณ์เร่งการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ

2.5   หัวฉีด

 

สาระสำคัญ

               ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง  เป็นระบบที่ทำหน้าที่เพื่อให้เครื่องยนต์ดีเซลมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ผลดี  ซึ่งจะประกอบด้วยสิ่งสำคัญต่าง ๆ เช่น  ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง  เวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง  อัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง  ฝอยละอองและการกระจายละอองของน้ำมันเชื้อเพลิง

 

สมรรถนะที่พึงประสงค์ ( ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ )

 1.  ความมีวินัย  :  การแต่งกาย,  การตรงต่อเวลา
 2. ความรับผิดชอบ  :  ทำงานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
 3. ความสนใจใฝ่รู้  :  มีความสนใจในการหาความรู้เพิ่มเติม,  การกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
 4. ความมีมนุษย์สัมพันธ์  :  ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น
 5. ความอดทน  อดกลั้น  :  มีสติควบคุมอารมณ์ได้ดี
 6. ความซื่อสัตย์สุจริต  :   ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตน
 7. การประหยัด  :  ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน,  ปิดไฟฟ้าและน้ำทุกครั้งที่เลิกใช้
 8. ความกตัญญูกตเวที  :  อาสาช่วยเหลืองานครู – อาจารย์  และส่วนรวม

 

 

 

 

 

เนื้อหาสาระ

2.  ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง  ( Fuel  injection  system )

2.1    หน้าที่ของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

2.1.1          ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง  ( Metering )

2.1.2          เวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ( Timing )

2.1.3          อัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง  ( Rate  comtrol )

2.1.4          ฝอยละออง  ( Atomization )

2.1.5          การกระจายละอองของน้ำมันเชื้อเพลิง  ( Distribution )

2.2   วิธีการทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นฝอยละอองในเครื่องยนต์ดีเซล

2.2.1          ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอากาศ  ( Air  injection )

2.2.2          ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบกลไก  ( Mecchanical  injection  system )

2.3   ลำดับขั้นตอนการทำงานของปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

2.4   อุปกรณ์เร่งการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ  ( Automatic   timer )

2.5   หัวฉีด  ( Injection  nozzle  or  Injector )

2.5.1          หัวฉีดแบบเปิด  ( Open  type )

2.5.2          หัวฉีดแบบปิด  ( Closed  type )

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกกรมของนักเรียน

ขั้นเตรียมหรือขั้นนำ

1. ครูทำการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและให้ข้อคิดในการพัฒนาตนเองในด้านการเรียน

 

2.  ครูทบทวนเนื้อหาที่สอนในแผนการสอนหน่วยที่ 1 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาพร้อมที่จะเรียน  โดยสรุปประเด็นสำคัญของเนื้อหา  และซักถามนักศึกษาเป็นรายบุคคล  และเป็นกลุ่ม

 

ขั้นสอน

1. ครูอธิบายถึงหน้าที่ของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและวิธีการทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นฝอยละอองในเครื่องยนต์ดีเซล

2.  ครูถามทบทวน  โดยการสุ่มถามเป็นรายบุคคล  และให้นักศึกษาร่วมกันสรุป

3.  ครูให้นักศึกษาคนใดคนหนึ่ง บอกหน้าที่ของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง  และให้นักศึกษาคนอื่น ๆ ช่วยกันสรุป

4.  ครูสรุปหน้าที่ของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง  และวิธีการทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นฝอยละอองในเครื่องยนต์ดีเซลซ้ำ  โดยการใช้แผ่นใสแผ่นที่ 5-6  เรื่อง  หน้าที่ของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและวิธีการทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นฝอยละอองในเครื่องยนต์ดีเซล

5.  ครูอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์เร่งการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ

 

1. นักศึกษารับฟังการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และข้อคิดในการพัฒนาตนเองในด้านการเรียน

2.  นักศึกษารับฟังครูสรุปทบทวนเนื้อหาในแผนการสอนหน่วยที่ 1 และจดบันทึกลงในสมุด  พร้อมทั้งตอบคำถามที่ครูซักถาม

 

 

 

 

1.   นักศึกษาจดบันทึกตามที่ครูอธิบายลงในสมุด

 

2. นักศึกษาตอบคำถาม  และช่วยกันสรุป

 

3.  นักศึกษาช่วยกันสรุป  เรื่อง  หน้าที่ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

 

4.  นักศ


Sukhothaitc Network © 2012

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.865526 sec.