boonpeng Article


เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2100-1005

ชื่อเรื่อง                                  การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและ

                                                โลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

                                                (ปวช.)  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)

ชื่อผู้รายงาน                         นายบุญเป็ง  รัตนะ

สาขา                                      ช่างอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา                            2552

 

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ก่อนเรียนและหลังเรียน     (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาเครื่องกล ทวิภาคี กลุ่ม 1, 2 จำนวน 33 คน สาขาวิชาเครื่องกล กลุ่ม 4 จำนวน 15 คน และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ กลุ่ม 2 จำนวน 14 คน  รวมทั้งสิ้น  62 คน  โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  (1)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  จำนวน  4  หน่วย  (2 ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง    การเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก รวม 60 ข้อ  จำนวน  1 ฉบับ  (3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อ      การเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005  จำนวน  15  ข้อ  1  ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ตามเกณฑ์  80/80  หาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t - test แบบ Dependent)


                   สรุปผล    

                    1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.04/81.16 สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้

                    2.  ผู้เรียนที่เรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                    3.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005  อยู่ในระดับมาก

 

 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 190.92 KBs
Upload : 2011-01-24 18:59:51
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

20
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


boonpeng
รายละเอียด Share Online
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
โลหะการ


Sukhothaitc Network © 2012

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.748688 sec.