VK Article


ปฏิทินการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ2554

ปฏิทินการดำเนินงาน

ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2554

ที่

รายการ

ระยะเวลา

ปีการศึกษา

1

กำหนดแผนจำนวนนักเรียน ปวช.ภาคเรียนที่ 2/2553 และภาคเรียนที่ 1/2554

สิงหาคม 2553

2/2553, 1/2554

2

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

ตุลาคม 2553

2/2553

3

กำหนดแนวทางการดำเนินงาน

ตุลาคม 2553

2/2553

4

แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด/สถานศึกษา

ตุลาคม 2553

2/2553

5

โอนจัดสรรงบประมาณ ระยะที่ 1 ร้อยละ 50 ให้สถานศึกษา

ตุลาคม 2553

2/2553

6

สถานศึกษารายงานผลการรับนักเรียน ตามนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนที่เพิ่มเติมจากเป้าหมายที่เคยแจ้งผ่านระบบ http://bms.vec.go.th ให้แจ้งรายละเอียดเป้าหมายและค่าใช้จ่ายไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
6.1  ปกติเต็มเวลา
6.2  ทวิภาคี
6.3  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ
6.4  กลุ่มพิเศษ ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ไร้สัญชาติ ผู้ต้องขัง ทหารเกณฑ์ และพระภิกษุสงฆ์

 

 

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
ภายใน 15 วัน หลังจากเปิดเรียน
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

2/2553

7

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะโอนเงินให้สถานศึกษาเพิ่มเติมตามข้อ 6

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2553

2/2553

8

สถานศึกษาดำเนินการจ่ายเงินสดค่าอุปกรณ์การเรียนให้ผู้ปกครอง

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

2/2553

9

สถานศึกษาเร่งดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้แล้วเสร็จ (กรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553

2/2553

10

สถานศึกษารายงานการใช้จ่ายงบประมาณเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

ธันวาคม 2553

2/2553

11

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดำเนินการโอนงบประมาณ ประเภท      เงินอุดหนุนทุกรายการที่ได้รับในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายและเงื่อนไขเวลาที่กำหนดกลับในภาพรวมของระบบ

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

2/2553

12

สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครอง/นักเรียนรับทราบแนวทางการดำเนินงาน

มีนาคม – เมษายน 2554

1/2554

13

โอนจัดสรรงบประมาณ ระยะที่ 2 ร้อยละ 50 ให้สถานศึกษา

เมษายน 2554

1/2554

14

สถานศึกษาเร่งดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554

1/2554

15

สถานศึกษาดำเนินการจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครองในส่วนของค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน

พฤษภาคม 2554

1/2554

16

สถานศึกษารายงานการใช้จ่ายงบประมาณเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

มิถุนายน 2554

1/2554

17

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดำเนินการโอนงบประมาณ ประเภท      เงินอุดหนุนทุกรายการที่ได้รับในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายและเงื่อนไขเวลาที่กำหนด กลับในภาพรวมของระบบ

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

1/2554

 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 5.32 KBs
Upload : 2010-11-29 16:35:40
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

1
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


VK
รายละเอียด Share Online
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
หน่วยงานภายในวิทยาลัย


Sukhothaitc Network © 2012

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.653660 sec.